Hlas pro kapli v Nesvačilce

23.02.2017

Zapojili jsme se do hlasování v anketě Dřevěná stavba roku 2017. Náš hlas patří kapli Panny Marie v Nesvačilce, kterou navrhl Ing. arch. Michal Říčný a projektant ing. Vít Mlázovský.

www.kaplenesvacilka.cz 

https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/drevene-konstrukce-navrhy-2017/kaple-panny-marie-v-nesvacilce

"Oválná obvodová nosná konstrukce kaple je navržená jako prostorová lamelová konstrukce z CNC obráběných fošen průřezu 50/200 mm. Fošny budou kladeny diagonálně a vertikálně a navzájem v křížení spojeny dotahovacími klíny. Založení a kotvení konstrukce bude do fošnové ramenátové pozednice 150/150 mm kotvené do koruny zdiva. Na horním konci bude konstrukce ukončena dřevěným skružovým věncem z fošen. Z exteriéru bude tato konstrukce opláštěna OSB deskami tl.12 mm. Obvodový zateplený plášť je navržen sendvičové konstrukce ze sloupků a příčníků, mezi které bude vložena tepelná izolace. Sloupky a příčníky budou kotveny k nosné prostorové konstrukci. Vnější plocha pláště bude zhotovena ze svisle kladených prken, kotvených k nosné konstrukci. Tesařsky provedený krov mírného sklonu bude tvořen 84 fošnami 50/240 mm, které opticky navazují na svislé prvky lamelové konstrukce. Dřevěné krokve jsou po obvodě sedlány na obloukovou vaznici (věnec) 150/200 mm z fošnových ramenátů zakončujících prostorovou nosnou konstrukci. Ve středu jsou krokve sedlány na věnec 200/280 mm z fošnových ramenátů podepřený po obvodě sedmi ručně tesanými kónickými vzpěrami 220/260 mm.

Kaple Panny Marie Bolestné má sloužit všem lidem, kteří potřebují odložit svoje trápení, svěřit se, pro hledající, též však k pouhému ztišení a meditaci v kapli či jabloňovém sadu za ní. Zároveň umožní konání různých společenských a kulturních akcí, duchovních společenství a podobně. Kaple navazuje na starou tradici stavby Mariánských svatyň, zkulturňování krajiny, obce, společnosti.

Vztah člověka k Panně Marii a k Bohu se stal východiskem pro prostorové ztvárnění kaple. Díky tomu prvky prostoru nejsou jen navrženy s ohledem na symboliku, nýbrž prostor má obsah a význam. "Pozemskou část" chrámu tvoří živelně vyzděné kameny lehce převyšující návštěvníka. Jsou pozemské a těžko tvárné stejně jako my. V tomto soklu - v nás mají původ Mariiny bolesti. Protínají prostor v podobě surových trámů a směřují do jasného kruhového otvoru ve stropě, "k Bohu". Jedním z trámů je i onen kříž, pod kterým stála Panna Maria. "Vznáší se" v prostoru na osu kněžiště a orientuje interiér ke svatostánku. Celý prostor nad kameny je obalen lehce působícím závojem Mariiných slz tvořených jemnou lamelovou fošnovou konstrukcí doplněnou o vertikální okna. Můžeme tedy rozdělení prostoru chápat jako část pozemskou (kamennou) a nebeskou (dřevěnou). Což platí i v exteriéru, kde dřevěná část je tvořena modřínovou provětrávanou fasádou. Kapli završuje subtilní ocelový sanktusník. Stavba je návratem k tradicím a k vědění našich předků a k jejich pevné víře. Zároveň však využívá hranic současných technologií k novým překvapujícím řešením, stejně jako nás Bůh denně překvapuje.

Stavba byla započata již před dvěma lety a nyní na místě najdete tradičně zděný kamenný sokl ztvárněný mistrem Davidem Šebestou provedený z rosické ruly. V tomto roce probíhá sbírka na dřevěnou lamelovou konstrukci - "Adoptuj lamelu" - jména dárců budou vyfrézována na konstrukci kaple a uchována na věky. Následně se započne s CNC obráběním lamel, tedy prototypováním, a poté s provedením kompletní dřevostavby, tak, aby se prostor mohl zapláštit. Poté budou provedeny další konstrukce a kompletace, aby bylo možné v nadcházejících letech zpřístupnit kapli lidem, aby mohla začít plnit svoje poslání. V loňském roce byl za kaplí v rámci projektu vysazen jabloňový sad ze staré odrůdy Jeptiška."