Autorský dozor

Provádění autorského dozoru spočívá v účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby, účasti na kontrolních dnech stavby, spolupráci s ostatními partnery při řešení problémů vzniklých na stavbě po celou dobu realizace, v zabezpečení souladu provádění stavby s projektovou dokumentací, v navrhování, posuzování a projednávání případných změn projektu, v účasti na veřejnoprávních řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou projektovou dokumentací.